Werkwijze

Proces intake en behandeling

Psychologie Praktijk Vorden biedt eerstelijns psychologische zorg. Dat is zorg in de eerste lijn die voor iedereen toegankelijk is. U kunt bellen of mailen voor een afspraak. Ik zal u binnen 24 uur terug bellen voor informatie en/of het maken van een afspraak. Als u wilt kunnen we eerst telefonisch en vrijblijvend kennis maken.

Het eerste gesprek is ter kennismaking en verduidelijking van de hulpvraag. Vervolgens wordt uitgelegd wat mijn werkwijze is; als deze u aanspreekt maken we een vervolg afspraak. Na dit eerste gesprek wordt er een behandelplan gemaakt met daarin de probleemstelling/diagnose, de te bereiken doelen en welke behandel methode ingezet gaat worden om de doelen te bereiken.  Als u akkoord gaat met het behandelplan kan de behandeling starten. Dit behandelplan kan overigens steeds worden bijgesteld indien dit nodig is. Na vijf gesprekken of eens in de 3 tot 6 maanden evalueren we de behandeling.

Soms kunnen we samen tot de conclusie komen, na een intake of verder in een behandeltraject, dat de problematiek te ernstig is voor de eerstelijns psychologische zorg en dat u ergens anders beter op uw plek bent. Of dat er gewoon geen klik is. In dat geval zullen we in gezamenlijk overleg zoeken naar een andere passende persoon/specialist/instantie.

Er is momenteel geen wachtlijst waardoor u binnen 0 – 3 weken geholpen kunt worden. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeen gekomen (de treeknormen).

Geheimhoudingsplicht en Privacy

Zodra er een behandelovereenkomst tot stand is gekomen, is inzake uw dossier de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing.  Dit houdt in dat uw therapeut alleen mag handelen als u toestemming heeft gegeven en goed geïnformeerd bent. Tenzij u daar bewaar tegen heeft stuurt uw therapeut na de intake fase bij de start van de behandeling een bericht aan de huisarts omtrent diagnose en voorgesteld behandelplan. Bij beëindiging van de behandeling wordt uw huisarts opnieuw geïnformeerd. Alle informatie die zal worden gestuurd zal vooral met u besproken worden en alleen plaatsvinden na gericht toestemming. Bij aanvang, gedurende en bij beëindiging van de behandeling zult u gevraagd worden een vragenlijst in te vullen (Routine Outcome Monitoring, ROM). Deze brengt de verandering van uw klachten in beeld. Ik lever voorlopig geen ROM gegevens aan aan de landelijke organisatie totdat ik zeker weet dat de gegevens anoniem zijn en uw identiteit daar niet uit kan worden afgeleid.

De GZ psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken. Deze geheimhoudingsplicht mag alleen in noodsituaties doorbroken worden, bijv. als mensen in gevaar zouden komen. Telkens wanneer er daadwerkelijk informatie moet worden gedeeld zal ik u opnieuw om toestemming vragen.

De GZ psycholoog is verplicht bepaalde persoonsgegevens, de code van uw diagnose en de besteedde tijd in de vorm van een DBC, vast te leggen. Een deel van deze informatie wordt geanonimiseerd doorgegeven aan een landelijke informatie bank, het DIS, voor toetsing van de zorgverzekeringswet die sinds 1 januari 2008 van kracht is. Wanneer u dit niet wilt kunt u een privacy verklaring ondertekenen.

Uw gegevens worden bewaard in een digitaal dossier; dit betekent dat vanaf uw aanmelding uw gegevens hierin worden genoteerd. Als zorgverlener ben ik verplicht om uw identiteit vast te stellen en uw burgerservice nummer te noteren. Met de leverancier van het digitale dossier heb ik een verwerkersovereenkomst getekend; daarin staan heldere afspraken over de bewaking van uw privacy, zoals de wet voorschrijft. Voor meer informatie verwijs ik u naar mijn privacy statement op mijn website. Ik heb alle verplichte maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeborgen. Mochten er gegevens lekken dan ben ik verplicht dit te melden bij de  Autoriteit Persoonsgegevens en zal ik passende maatregelen nemen om dit in de toekomst te voorkomen.

De bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar. Vanaf 2019 wordt deze termijn verlengd naar 20 jaar. Als u uw dossier wilt laten vernietigen kan de bewaartermijn korten zijn. Alle personen die bij uw behandeling betrokken zijn hebben toegang tot uw dossier. Dit geld ook voor de collega die mij vervangt wegens ziekte, vakantie of andere redenen. U hebt recht op inzage en afschrift van uw dossier en recht op correctie. Het gaat hierbij om feitelijke onjuistheden. U kunt schriftelijk verzoeken een deel van uw gegevens uit uw behandel dossier te laten verwijderen.

Eens in de vijf jaar vindt er in mijn praktijk een interne kwaliteitscontrole plaats, visitatie genoemd. Zonder uw toestemming mogen de visiteurs het dossier alleen inzien nadat ik alle gegevens heb verwijderd waaruit uw identiteit blijkt.